Privacy verklaring

1. Verantwoordelijke

TÜV NORD Nederland is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Dit houdt in dat TÜV NORD Nederland beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. TÜV NORD Nederland is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

2. Persoonsgegevens

TÜV NORD Nederland verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub a, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. TÜV NORD Nederland gebruikt de gegevens die u op onze website invult (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om de door u aangevraagde informatie toe te zenden.

3. Grondslag van de verwerking

TÜV Nederland moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke. Deze verwerking is gebaseerd op toestemming. Eenmaal gegeven toestemming kunt u intrekken door een email te sturen naar info@tuv.nl.

4. Beveiliging persoonsgegevens

TÜV NORD Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens en ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan (Artikel 5, sub 1f, van de AVG).

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

TÜV NORD Nederlandbewaart de persoonsgegevens zolang de toestemming gegeven en niet ingetrokken is.

6. Doorgifte van persoonsgegevens

Data, waaronder persoonsgegevens, worden opgeslagen op servers van TÜV NORD Nederland, TÜV NORD en Hubspot. Persoonsgegevens worden niet aan derden toegezonden of doorverkocht.

7. Doorlinken naar ander platform

Als u doorlinkt naar een extern (bijvoorbeeld Social Media) platform, dan is het voor dat platform geldende Privacy Statement van toepassing.

8 Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten:

  • Recht van inzage (AVG artikel 15);
  • Recht op rectificatie (AVG artikel 16);
  • Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”, AVG artikel 17);
  • Recht op beperking van de verwerking (AVG artikel 18);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG artikel 20);
  • Recht van bezwaar (AVG artikel 21);

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u TÜV NORD Nederland verwerkt, kunt u een inzageverzoek (schriftelijk of per e-mail) doen. TÜV NORD Nederland behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

9. Verzoek

U kunt uw verzoek sturen aan:

info@tuv.nl
TÜV NORD Nederland
T.a.v. Privacy Coördinator
Ekkersrijt 4401
5692 DL SON EN BREUGEL

(Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij TÜV NORD Nederland en zijn bij de wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

TÜV NORD Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, noch voor schade, storingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door TÜV NORD Nederland. Tevens aanvaardt TÜV NORD Nederlandgeen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens voor informatie of reclame, verstrekt via de website www.tuv.nl. TÜV NORD Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TÜV NORD Nederland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. TÜV NORD Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.